Hovedseksjon

Strategisk plan

Tenkeskole

Vi arbeider aktivt med Tenkeskolen. I Tenkeskolen lar vi elevene være bevisste egne læreprosesser. Vårt mål er å utvikle selvstendige, kritisk tenkende og kreative elever som er aktiv i sin egen læring og tenking. Lærerne benytter ulike verktøy fra Tenkeskolen i arbeidet med å øke elevenes muligheter til å engasjere seg i sin egen læring. 

Faglig satsing

De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, regne, skrive, benytte digitale verktøy og kunne kommunisere muntlig står sentralt i arbeidet vårt. Vi gjør fortløpende vurderinger av elevens behov for faglig oppfølging. Vi øver oss på å gjøre bedre analyser av elevresultater for å kunne finne de beste tiltakene til den enkelte.

Inkluderende skolemiljø

Vi ønsker at elevene skal oppleve et læringsfremmende skolemiljø som har plass til alle. Vi arbeider med å bygge gode strukturer både for elever og ansatte, hente inn kompetanse til personalet, samt øke bevisstheten om den enkelte elevs behov for inkludering. Dette handler om alt fra opplevelser på skoleveien, i friminuttene og i undervisningen. Elevrådet og FAU har en aktiv rolle i dette arbeidet. 

Byomfattende spesialgruppe (Indigo)

Skolens spesialgruppe for barn med autismespekterforstyrrelser har særlig oppmerksomhet på å se den enkelte elev. Elevens egne forutsetninger danner grunnlaget for arbeidet både faglig og sosialt. Et inkluderende skolemiljø er viktig for oss ved Hallagerbakken skole.

AKS

Vi ønsker å gi elevene et godt og variert tilbud ved AKS. Aktivitetene skal være læringsfremmende og danne grunnlag for gode sosiale opplevelser. Vi har gratis kjernetid for alle elever på 1.-4.trinn og høy grad av deltakelse på alle trinn.

Medvirkning

Ved Hallagerbakken skole er vi opptatt av samarbeid og medvirkning fra både ansatte, elever og foresatte. Vi har faste samarbeidsarenaer som vi ønsker å bygge videre på.