Strategisk plan

Månefart 2018

Tenkeskole

Vi fortsetter det systematiske arbeidet for å gjøre vår skole til en Tenkeskole, en skole der elevene lærer å lære ved å tenke om læring og lære om tenking. Vårt mål er å utvikle selvstendige, kritiske og kreative elever som er bevisste sin egen læring og tenking. Lærerne benytter ulike verktøy i arbeidet for å øke elevenes muligheter til å engasjere seg i egen læring. Tenkeskolens metodikk er strategiene vi benytter.

 

Faglig satsing

De grunnleggende ferdighetene å kunne lese og å kunne regne har et særlig fokus kommende år. Vi overvåker elevenes leseutvikling gjennom verktøyet "God leseutvikling". En årvåken oppfølging tidlig i skoleløpet skal sikre at vi kan fange opp leseutfordringer raskt. Intern kompetanse gir oss mulighet til å legge til rette for et dysleksivennlig klasserom, der tidlig kartlegging er et tiltak.
Tenk høyt – regn bedre er skolens satsing i matematikk. Forståelse er viktigere enn mengden regneoppgaver. Konkreter og visualisering står sentralt i dette arbeidet. "Alle teller" vil fortsatt bli brukt til kartlegging av tallforståelse og regneferdigheter.

 

Vi-skole

Skolens arbeid for et trygt, godt og inkluderende elevmiljø fortsetter med uforminsket styrke. FAU og skole er sammen om å bygge gode relasjoner og et inkluderende fellesskap på alle trinn. FAU bidrar til skolens bygging av Vi-kultur gjennom årlige "stunt" og gode rutiner rundt jule- og sommeravslutninger. Alle elevers tilbakemeldinger om hvordan de har det på skolen vil bli tatt på alvor. Lærerne skal bygge gode relasjoner til sine elever og vise omsorg for hvert enkelt barn. Skolen skal ha tidlig innsats rettet mot elever som strever faglig og/eller sosialt. Vi skal ha lav terskel for å kontakte og involvere foresatte.

 

Sammen for å lære

Hallagerbakken skole er i nettverk med to andre Osloskoler, som også ønsker å bli tenkeskoler. Vår skole er ressursskole for tenking. I denne sammenheng får vi besøk fra både inn- og utland. Flere av skolens lærere deltar på seminarer og kurs med foredrag og workshops. Hallagerbakken skole forventer at elever, foresatte og ansatte tar samarbeid om elevenes læring på alvor. Vi vil skape klasserom som støtter utvikling av elevenes tenkeferdigheter. Våre elever øves i å stille kritiske og kreative spørsmål. Dette gjør skoledagen meningsfull og lærerik. Gjennom Vurdering For Læring (VFL) gis elevene språk og verktøy til å kunne vurdere egen måloppnåelse. Klare kriterier er en forutsetning for dette arbeidet. "Lesson study" benyttes som metode for å øke kunnskap om hvordan hver enkelt elev lærer best. På denne måten forsker vi på egen praksis.

 

Byomfattende spesialgruppe

Skolens spesialgruppe for barn med autismespekterforstyrrelser har særlig fokus på kommunikasjonssystemer for sine elever. Det skal utvikles et årshjul for skole/hjem- samarbeid for gruppen. "Lesson study" blir brukt som metode for lærernes undervisning også her. Faglig utvikling for den enkelte elev er forskerspørsmålet på gruppa.

 

Ressurser

Skolen er med i Utdanningsetatens satsing Lærerspesialister i skolen. En av skolens lærere på småskoletrinnet er lærerspesialist i norsk.
MerLæring 1.-4. trinn. Dette har ført til en styrking av lærertettheten på 1.-4. trinn med 2,8 stillinger. Som følge av dette har skolen ansatt en språkpedagog som skal styrke skolens arbeid med språk og begreper i begynneropplæringen og på Aks.

 

AKS

På AKS skal språkpedagogen jobbe med språk og begreper i ulike leke-situasjoner. Interessante og inspirerende kurs med eksterne kursholdere skal stimulere til læring for den enkelte. Vi ønsker at alle elevene fortsetter på AKS ut 4. trinn.

 

Hva mener elevene?

Elevundersøkelsen 2017 viser at våre elever også i år opplever høy grad av støtte fra sine lærere, og at de er tilfredse med læringskulturen på skolen. Skåren på elevdemokrati og medvirkning har steget fra siste år. På alle områder i elevundersøkelsen skårer skolen høyrere enn Oslo snittet.