Hovedseksjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT er tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage, skole eller hjemme. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot det faglige, sosiale, språk og kommunikasjon eller forsinket utvikling. PPT gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold rundt barnets opplæring.

Hvis du ønsker en vurdering av opplæringsbehov for ditt barn ved skolestart, må du henvende deg til Hallagerbakken skoles ledelse.

Det er viktig å kontakte skolen tidlig om ditt barn trenger ekstra oppfølging, slik at man kan få et veiledet samarbeid mellom hjem og skole som er skreddersydd ditt barn.

Dette skjer når du søker:

  1. Du tar kontakt med skolens ledelse
  2. Skolen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  3. Skolen henviser til PPT. PPT utarbeider sakkyndig vurdering av elevens behov for spesialundervisning, og gir deretter råd om hva slags opplæringstilbud som bør gis, innen 90 dager.
  4. Rektor fatter vedtak om spesialundervisning. Dersom sakkyndig vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring, skal rektor ved den enkelte skole fatte vedtak om spesialundervisning.
  5. Elev/foresatte må samtykke. Elev/foreldre skal samtykke før enkeltvedtak om spesialundervisning fattes.

Det følger ikke med ekstra bevilgninger til skolen ved en sakkyndig vurdering, og skolen innfrir rådene så godt det lar seg gjøre innenfor skolens økonomiske rammer.

Les mer på Oslo kommunes nettsider