Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Hvordan er PPT organisert?

PPT i Oslo er delt inn i 6 skolegrupper med hver sin leder. Hallagerbakken skole tilhører skolegruppe A, med Marianne Thorstad som leder. Hver PPT betjener skolene innenfor sin skolegruppe. PPT ledes av en sentral leder i Utdanningsetaten.

 

Hvem jobber i PPT?

PPT er sammensatt av psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

 

Hvem kan søke hjelp?

 1. Barn under opplæringspliktig alder/førskolebarn
  PPT er hjemlet i opplæringsloven og skal være tilgjengelig for barn med særskilte behov i barnehage eller hjemme. Barnets vansker kan være knyttet opp mot språk og kommunikasjon, forsinket utvikling og sosiale vansker. PPT gir råd til foreldre, barnehager og bydelens fagsentra i forhold som angår barnets utvikling. Når det gjelder ønske om vurdering av opplæringsbehov ved skolestart, må foresatte henvende seg til barnets bostedsskole, som henviser til PPT.
  Ved andre henvisninger av førskolebarn, må foresatte henvende seg til barnets bostedsbydel, som henviser til PPT.
 2. Elever og lærlinger
  PPT er hjemlet i opplæringsloven og er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal være tilgjengelig for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Barnets vansker kan være knyttet opp mot faglige og/eller sosiale vansker og lignende. PPT gir råd til foreldre, skoler og barnehager i forhold som angår barnets opplæringssituasjon.

 

 • For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.
 • Skoler og voksenopplæringssentra kan søke bistand i forhold til systemrettet arbeid.
 • Alle henvisninger til Pedagogisk psykologisk tjeneste fra skolealder skjer ved bruk av henvisningsskjema.

 

Hvordan arbeider PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste samarbeider med barnehager, skoler og voksenopplæringssentra for å tilrettelegge undervisningstilbudet etter den enkeltes forutsetning og behov. Arbeidsmåter kan deles i tre hoveddeler:

 • Utredning: Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår i barnehagen, skolen, voksenopplæringssenter eller i lokalene til PPT.
 • Sakkyndig vurdering: PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetning. PPT gir også sakkyndig tilråding i forhold til utsatt/fremskutt skolestart, spesialundervisning, fritak for opplæring og vurdering i norsk sidemål, inntak på særskilt grunnlag til den videregående skolen og fritak fra      kravet om bestått allmenne fag.

 

Oppfølging

PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre, ansatte i barnehager og lærere i skolen og voksenopplæringssentra. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuell viderehenvisning.

 

Les mer på Oslo kommunes nettsider.