Hovedseksjon

Skolestart og nye elever

Innholdsfortegnelse for siden

 1. Innskriving til skolen
 2. Overgang mellom barnehage og skole
 3. Før skolestart
 4. Gruppene/klassene
 5. Skolestart
 6. Rett etter skolestart
 7. Skoledagen
 8. Antall timer
 9. Hva skal de lære i 1.klasse?
 10. Uteskole
 11. Tøy
 12. Kommunikasjon skole-hjem
 13. Faddere
 14. Aktivitetsskolen

Innskrivning til skolen

På høsten før barnet skal begynne på skolen, skal det skrives inn i skolens papirer og system. Det annonseres i god tid om dette og det blir også sendt ut brev fra skolen om tid og sted. Da blir dere møtt av noen fra skolens ledelse og dere prater sammen og utveksler informasjon om barnet.

Til Toppen

Overgangen mellom barnehage og skole

I løpet av våren, før skolestart, inviteres barnet på en eventyrstund på skolen. Da kommer man til skolens samlingssal hvor man får møte noen av de som jobber på skolen og elever på 1.trinn. Av og til bidrar barnehagene med noe underholdning også. 
I slutten av mai er det to førskoledager. Da kommer barnet på skolen, blir ropt opp i en gruppe og er sammen med en lærer, voksne fra barnehagen og evt. foreldre. Hvis det er mulig møter barnet en av lærerne som skal jobbe på trinnet når høsten kommer, men dette er skjer ikke alltid. Den gruppen de er i disse to dagene er ikke gruppen/klassen de skal gå i fra høsten.

Til Toppen


Før skolestart

Prat med barnet om skolen og ta gjerne en tur for å se på skolen.
Av utstyr trenger barnet skolesekk, pennal, innesko, gymsokker, matboks og drikkeflaske.
Det er fint om barnet er vant til å ta av og på yttertøy og sko selv, om de har øvd seg på å klippe, om de er vant til å rydde opp etter seg selv, er vant til å ta i mot beskjeder og følge disse, om de klarer å gå på do alene, at de prater norsk og at de er så klar for skolen som mulig.
Klasselistene blir hengt opp i vinduet ved hovedinngangen ca. en uke før skolestart.
På våren blir det arrangert foreldremøte for skolestarternes foresatte. Her gis det informasjon om skolen og Aktivitetsskolen (AKS).

Til Toppen

Gruppene/klassene

Gruppene lages etter førskoledagene. Å sette sammen gruppene gjøres ut fra informasjon fra barnehage, informasjonen fra innskrivningen, observasjoner fra førskoledagene, hjemmeadresse, kjønn og kultur. Hvor mange elever som kommer i hver klasse varierer, men de siste årene har det vært mellom 20-25 stk.

Til Toppen

Skolestart

Foreldre og barn lytter til Rektor tale til førsteklassingene

Rundt den 20. august er det skolestart. Barnet får et brev hjem i løpet av sommerferien hvor de ønskes velkommen og hvor det blir gitt en del informasjon.

På Hallagerbakken er det tradisjon for at alle skolestarterne med foresatte møtes i skolegården. Her ønskes de velkommen av rektor og klassene blir ropt opp. Hver elev ropes opp og går frem og hilser på læreren sin. Når alle barna i klassen er ropt opp, blir de med læreren sin inn i klasserommet. Foresatte får bli med inn i klasserommet, men på god avstand og de har plass bakerst i rommet. Dette er elevenes dag og lærerens oppmerksomhet er rettet mot klassen, ikke mot de foresatte.

Første skoledag slutter 12:00 for alle elever.

Til Toppen

Rett etter skolestart

Rett etter skolestart kommer det mye informasjon fra skolen. Følg godt med i elevens meldemappe (en mappe elev får og hvor skole og hjem kan legge informasjon som skal den ene eller andre veien)

Til Toppen

Skoledagen

Skoledagen starter kl. 0830 (mandager kl. 0845). Det er forskjellig når dagen avsluttes, men elevene skal ha 19 skoletimer (á 60 min) i løpet av uken.

Fra kl. 0830 - 1100 er elevene i klasserommet. Noen velger å legge inn en liten pause i denne økten.
kl. 1100-1200 utetid/storefri.
kl. 1200 - ut dagen, er elevene i klasserommet.
Aktivitetsskolen tar over når skoledagen er avsluttet.

I pausene/storefri er det alltid voksne ute. Skolegården er delt inn i soner og i hver sone skal det være en voksen. De inspiserende lærerne skal bruke gule refleksvester slik at de er godt synlige.

De fleste timene foregår i klassen, men av og til har hele trinnet timer sammen eller man har andre grupperinger. Mestringsgrupper (grupper ut fra faglig nivå) i noen timer for uken er også vanlig.

Til Toppen

Antall timer

På statlig nivå fastsettes det et minstekrav i forhold til årstimer i forhold til fag og trinn. Politikerne i Oslo kommune bestemmer om det skal tildeles ekstra "Oslo timer". De senere årene har alltid Oslo kommune gitt flere timer enn minstekravet. Utdanningsdirektoratet sier noe om hvordan timene skal/bør fordeles. Holmlia-skolene lager så en fag- og timefordeling til hvert enkelt trinn ut fra føringene de får.

Til Toppen

Hva skal de lære i 1. klasse?

Undervisningens innhold legges opp ut fra K06 - Kunnskapsløftet - læreplanen som gjelder nå. I K06 står det hva elevene skal kunne etter 2. trinn, 4. trinn, 7. trinn, 10. trinn og etter videregående skole. Det er opp til hver enkelt skole hvilke kompetansemål som det jobbes med på hvert enkelt trinn, så lenge målene etter de angitte trinnene er fulgt.

På 1. trinn er det også viktig å lære seg å være elev. Hva vil det si å gå på skolen, hvilke regler og rutiner må følges osv.
Det er ønskelig at elevene lærer å lese i løpet av 1. trinn, men det er viktig å huske at alle elever er ulike og unike, og at det er stor forskjell på modenhetsnivået. Har man ikke "knekt lesekoden" innen jul i 2. klasse, bør det settes inn tiltak (dette skjer som regel lenge før).

Til Toppen

Uteskole

Dette er en mulighet for elevene å lære på en annen arena enn inne på skolen. Gjennom skoleåret følger elevene de endringer som skjer i naturen. Det er også en fin arena for jobbing med språk, matematikk og fysisk aktivitet.

Til Toppen

Tøy

Det er ønskelig at alle barn skal ha skiftetøy på skolen de første årene.
Alt tøy må merkes.
Det er viktig at elevene er kledd etter været. Dette er spesielt viktig på uteskoledagen, men husk også at elevene er ute en time i strekk hver dag.
Vi ønsker ikke at paraplyen skal erstatte regntøyet.
Gjenglemt tøy blir tatt vare på i garderoben en stund, før det legges i glemmekurven i 1.etasje i C-bygget.. Tøy som ikke blir hentet sendes hvert halvår til Fretex.
De første årene er det ikke vanlig at elevene bytter til gymtøy i gymtimene, men gymsokker er ønskelig.

Til Toppen

Kommunikasjon skole-hjem

Det arrangeres to foreldremøter og to utviklingssamtaler i året. 1. trinn har tre foreldremøter.
Foreldremøter er møter for alle foreldrene på trinnet eller i gruppen(klassen).
Utviklingssamtale er en samtale mellom lærer(er), foresatte og evt. elev hvor man tar opp elevens faglige og sosiale utvikling.
Hvert halvår gir skolen en skriftlig vurdering til hvert enkelt barn i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag og sosial kompetanse.
Hver måned får hjemmet en tilbakemelding på lekser og oppførsel. Innholdet i disse tilbakemeldingene kan variere fra trinn til trinn, men de skal være utarbeidet i samarbeid med klassekontaktene (gruppekontaktene).

I tillegg kan telefon og e-post benyttes i kommunikasjonen. Det er ønskelig at telefonen benyttes før e-post i "større/mer alvorlige" situasjoner.

Til Toppen

Faddere

5. trinns elever er faddere for 1. trinns elevene. Hvordan dette organiseres, er ulikt fra kull til kull. Faddernes oppgave er å gjøre elevene tryggere, - spesielt i utetiden.

Til Toppen

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen ligger under skole.
For mer informasjon om Aktivitetsskolen, egne AKS-Hallagerbakken sider.

Til Toppen

Informasjon for foresatte til skolestartere