Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget (SMU) er et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet og har ikke vedtakskompetanse. SMU skal drøfte saker som har med skolemiljøet å gjøre, og sende dem videre til de rette instanser.

I Skolemiljøutvalget sitter leder og nestleder fra elevrådet, elevrådsleder/representant for de ansatte, to foresatte ved FAU og to politiske representanter. Skolemiljøutvalget ledes av skolens sosiallærer.