Om Tenkeskolen

ny logo tenkestyrker

En tenkeskole er “et pedagogisk samfunn der alle medlemmer har en felles forpliktelse til å gi vanlig grundig vurdering av alt som foregår. Dette vil innebære både studenter og ansatte lære å tenke reflektert, kritisk og kreativt, og å overføre disse ferdigheter og teknikker i konstruksjon av en meningsfull læreplan og tilhørende aktiviteter.

Vellykkede resultater vil bli reflektert i at studentene har et bredt spekter av evner som viser selvstendig og samarbeids læring, høyt nivå av prestasjon og både glede og tilfredsstillelse i å lære. Fordelene vil bli vist på måter hvor alle medlemmer av samfunnet samhandler med, og vise omtanke for, hverandre og i positiv psykologisk velvære for både studenter og ansatte.” (Burden 2006)

Bakgrunn:

I 2010 startet Utdanningsadministrasjonen og 4 Osloskoler et utviklingsprosjekt i samarbeid med skoleadministrasjon og 6 skoler i Nord-Irland. Formålet med prosjektet var å se om arbeid med elevers strategier for tenkning (thinking skills) har betydning for elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter, fagkunnskap og ord-/ begrepsforståelse. Sentralt i utprøvingen har også vært koblingen mot elevvurdering.

Kompetansemål og grunnleggende ferdigheter:

Kompetansemålene inneholder en rekke verb som skal gjøre elevene i stand til å utvikle og forbedre en rekke kompetanser. Eksempler på verb / kompetanser som går igjen i det hele 13-årige løpet i LK-06 er: Definere, samtale om, forklare, drøfte, vise sammenhenger, skildre, presentere, reflektere, bruke et begrep, etc.

Dette får konsekvenser for lærerens undervisning, i og med at de må legge til rette for at elevene får øve seg i disse kompetansene samtidig som de tilegner seg fagstoffet. Læreren må ta hensyn til dette ved planlegging og vurdering av elevenes læring.

Tenkenøkler

Flertallet av nøklene legger vekt på utvikling av kreativ og innovativ tenking.
Stimuleringen av kreativ læring øker den emosjonelle koblingen til læring. Dette emosjonelle engasjementet øker effektiviteten av hukommelsen vår.

Å utvikle kreativiteten vår vil styrke evnene våre til å takle endringer. Hvis det er én ting vi kan garantere om fremtiden er det at det fremdeles vil være mange og enorme endringer som vil påvirke verden. Når tankegangen vår er åpen og aksepterer nye ideer, blir vi i bedre stand til å tilpasse oss disse endringene.

Vi er godt i gang med ''informasjonsalderen,'' der det er åpenbart at datamaskinen tar over flere av de analytiske tenkeprosessene vi tidligere har betrodd hjernen vår. Dermed må dagens elever forvente at fremtidens yrker er de som datamaskiner ikke klarer å håndtere. Disse yrkene vil sannsynligvis trenge kreativt kompetente mennesker.

 

 

Thinking Schools international