Hovedseksjon

Om Tenkeskolen

ny logo tenkestyrker

Tenkeskolens verdigrunnlag

  • Eleven i sentrum
  • Evidensbasert
  • Har fokus på progresjon
  • Støtter hele skolesamfunnet gjennom å:
    • Bruke et felles språk for tenking og læring
    • Fremme tenking og læring blant alle som deltar i skolekulturen
    • Strebe etter å oppfostre selvstendig tenkende og lærende

 

En felles kultur for læring

En tenkeskole er et pedagogisk samfunn der alle medlemmer har en felles forpliktelse til å gi vanlig grundig vurdering av alt som foregår. Dette vil innebære at både studenter og ansatte lærer å tenke reflektert, kritisk og kreativt, og å overføre disse ferdighetene og teknikkene i konstruksjon av en meningsfull læreplan og tilhørende aktiviteter.


Dette betyr at både barn og voksne må ha et felles språk og en annen tilnærming til skole enn man har hatt tidligere. Det innebærer timer med høy elevaktivitet hvor man diskuterer hvordan og hvorfor man har tenkt på en bestemt måte og reflekterer rundt andre måter å tenke på.


Pedagogikk, psykologi og nevrovitenskap

Tenkeskolen etterstreber å være evidensbasert, og tar hensyn til forskning både fra pedagogikk, psykologi og nevrovitenskap for å styrke og underbygge læring og utvikling hos alle elever. Et krav til fremtidens samfunnsborgere vil være evne til rask omstilling og tilpasning. Da vil kunnskap om hvordan hjernen lærer best være en viktig del.

 

Tenkeskolen og fagfornyelsen

Fagfornyelsens overordnede del er et styrende dokument hvor man kan lese hvilke verdier og kompetanser elever skal kunne øve seg på og mestre i løpet av skoleløpet. Det er et politisk krav at disse skal påvirke hvordan lærere underviser i alle fag, i alle timer, på alle alderstrinn.

 

Vi kan blant annet lese om kompetanse at elevene skal: "…kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning".
-Overordnet del av læreplanverket

 

Vi mener at tenkeskolepedagogikken tar dette på alvor, og er med på å bygge den nye måten å undervise på som gir ferdigheter, vaner, innstillinger og kunnskapen som er nødvendig for kontinuerlig utvikling og livslang læring.

Vil du lese mer om Thinking Matters?