Permisjonsreglement

Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på til sammen 10 skoledager per skoleår er ufravikelig. Rektorer i Oslo-skolen er i tillegg pålagt aldri å innvilge permisjon for mer enn inntil 10 skoledager pr år. Vurder derfor om det er mulig å flytte timer for å ordne pass o.l. som ikke er akutt.

 

Det er selvfølgelig fortsatt lov å være syk med melding. HUSK å informere kontaktlærer ved å sende en sms. Ta også kontakt med kontaktlærer hvis sykefraværet varer mer enn tre dager.

 

Gå inn på denne siden for å søke om permisjon.

 

Alle permisjonssøknader sendes til:

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

VIKTIG! Skriv Hallagerbakken skole i emnefeltet, ellers vil søknaden ta lenger tid.

 

Skolens postmottak:

Postadresse: 

Oslo kommune Utdanningsetaten

Hallagerbakken skole

Postboks 6127

Etterstad 0602 Oslo

 

Permisjonen vil bli behandlet innen 14 dager. Send derfor permisjonen i god tid før ønsket permisjonsdato.

 

Permisjon eleven har krav på: 

  • Fri på sitt trossamfunns helligdag. Gyldig fravær krever skriftlig melding til kontaktlærer i forkant av fravær
  • Fri på familiebegivenheter av sorgpreget karakter, eksempelvis begravelse


Permisjoner eleven kan få:

Rektor skal vurdere forsvarligheten utfra følgende kriterier:

  • Elevens prestasjoner på skolen
  • Skolens undervisningsopplegg i perioden
  • Elevens permisjonshistorikk

Med andre ord kan det som er forsvarlig for en elev være uansvarlig for en annen elev. 

 

Permisjoner eleven ikke har krav på:

Rektorer i Osloskolen har ikke anledning til å innvilge:

  • Permisjon utover 10 dager pr skoleår.

Videre er rektor pålagt å avslå permisjonssøknader på dager hvor kartlegginger gjennomføres.