Hovedseksjon

Ordensregler

Orden

Alle elever skal: 

 • Møte presis til undervisningen
 • Ha gjort leksene i tide
 • Ha med bøker, pennal og annet utstyr
 • Ha orden i skolesekken sin, i garderoben og i klasserommet

 

Oppførsel

Alle elevene skal bidra til et godt læringsmiljø gjennom å: 

 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Respektere den magiske dørterskelen
 • Rekke opp en stille hånd og lytte når andre snakker
 • Være en god venn
 • Ta andre med i leken
 • Ta vare på egne og andres ting
 • Vise nettvett og følge skolens regler for mobilbruk og IKT
 • Snakke vennlig og respektfullt til hverandre


Atferd som ikke aksepteres

 • Krenkende handlinger forstått ved:
  • Ord eller handlinger som rammer en medelev fysisk eller psykisk
 • Banneord skal unngås.
 • Mobbing forstått ved:
  • Fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen
 • Vold mot en annen person som f. eks slag og/eller spark


Annet

 • På Hallagerbakken skole spiser vi ikke godteri – tyggegummi – kaker – brus bortsett fra ved semesteravslutninger eller i forbindelse med matlaging
 • Mobiler som blir tatt med til skolen, tas med på eget ansvar og risiko. Skolen erstatter ikke slikt utstyr. Den skal oppbevares i skolesekken og være lydløs i undervisningssituasjoner. Den kan kun benyttes til kontakt med hjemmet etter avtale med en voksen
 • Det er ikke lov med smartklokker på skolen.
 • Foresatte bestemmer om en elev skal få benytte sykkel til skolen. Skolen anmoder om at kun elever fra 5. trinn og oppover får sykle til skolen. Sykkelen skal plasseres i sykkelstativområdet bak administrasjonsfløyen. Ingen sykkel skal stå på asfaltert gangvei. Skolen anmoder om at elevene bruker hjelm og låser sykkelen i skoletiden. Skolen erstatter ikke sykkel eller sykkelutstyr som blir stålet eller skadet
 • Uteleker med hjul skal kun medbringes til skolen og benyttes etter avtale med en voksen
 • Leker kan medbringes skolen eller AKS etter avtale med de voksne på skolen. Slikt utstyr skal oppbevares i sekken til annen beskjed blir gitt. Leker som blir tatt med til skolen tas med på eget ansvar og risiko. Skolen/AKS erstatter ikke leker som blir borte /ødelagt

 

Sanksjoner ved brudd på skolens regler

Hallagerbakken skole vil i enhver situasjon utøve skjønn og benytte seg av en av følgende sanksjoner ved brudd på skolens regler:

 • Det forutsettes at eleven blir hørt og gjøres kjent med hvorfor det settes inn en sanksjon.

  

Orden og oppførsel

 • Anmerkning
 • Skriftlig melding til foresatte
 • Eleven må ringe hjem og fortelle hva som har skjedd
 • Elevene skal skrive ned det de har gjort og ta det med hjem til foreldrene
 • Møte før skolestart for å forhindre krenking
 • Sitte igjen til de andre elevene har gått hjem
 • Inndra privilegier
 • Oppholde seg på et begrenset område i storefri
 • Fotfølge en elev for å hindre krenkende atferd
 • Bortvisning fra skolen resten av skoledagen
 • Midlertidig eller permanent klassebytte
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet (f.eks. vold, tyveri, mobbing)

 

Nødverge

For å ivareta andre elever eller ansattes sikkerhet vil voldelig atferd alltid føre til fjerning fra situasjonen. Sanksjoner vil bli vurdert i etterkant

Annet

 • Elever bør vaske og rydde etter seg, hvis de griser til noe
 • Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven eller foresatte bli erstatningsansvarlig. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell
 • Farlige gjenstander vil bli konfiskert og kan hentes på skolens kontor av foresatte
 • Leker og andre gjenstander blir konfiskert hvis ikke reglene for dette overholdes
 • Disse kan hentes på skolens kontor umiddelbart etter undervisningen

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan nye sanksjoner ilegges.