Hovedseksjon

Skolebytte

Oslo bystyre har vedtatt ”Forskrift om skolebytteregler for Oslo kommunes grunnskoler”. Les mer om skolebytte på Oslo kommunes nettsider.  

Dersom du skal søke om skolebytte, skriver du et brev til ønsket skole, med kopi til den skolen eleven tilhører ut ifra adressen/skolens veiledende inntaksområde.  For skolestartere (elever som skal begynne på 1. årstrinn), kan imidlertid baksiden på innskrivningsskjemaet fylles ut og benyttes som søknad.

Søknader om skolebytte for skolestartere som mottas fra innskrivningen om høsten og frem til april, vil i første omgang få et foreløpig svar.  Det samme gjelder skolebyttesøknader for elever som skal begynne på ungdomstrinnet (8. årstrinn).  Endelige svar på skolebyttesøknader vil bli sendt de foresatte i april/mai.  Da vil skolene ha bedre oversikt over antall elever som tilhører skolens veiledende inntaksområde, hvor mange elever som søker seg til/fra skolen, samt organiseringen av elevene i grupper kommende skoleår.  Skolebyttesøknader som gjelder de øvrige årstrinnene (2.-7. og 9.-10.), vil bli besvart umiddelbart.

Det er i hovedsak antall ledige plasser på det aktuelle årstrinnet som vil avgjøre hvorvidt søknaden kan bli innvilget.  Elever som bor innenfor en skoles veiledende inntaksområde, har første prioritet.  Skolen vil deretter innvilge eventuelle søknader fra elever fra andre skolers inntaksområder, ut ifra hvor mange ledige plasser det er igjen.  Søknadene vil bli prioritert i henhold til § 4 nr. 2 i forskrift om skolebytteregler.  Dersom elevens skolevei overstiger skyssgrensen på 2 km for 1. årstrinn og 4 km for 2.–10. årstrinn, vil eventuelle skyssutgifter bli dekket av den skolen eleven bytter til.

Et eventuelt avslag på søknad om skolebytte kan påklages, med en klagefrist på tre uker, og det vil stå nærmere informasjon om dette i skolens svar på søknaden.