Skolens visjon: Sammen for læring

Skolens satsingsområder, satt inn i en rakett

Sammen:

Elevenes læringsmiljø er av avgjørende betydning for å lykkes på skolen. Sosial læreplan og nytt ordensreglement er sentrale overskrifter for utviklingsarbeid innen dette området. Vi er opptatt av elever og læreres arbeidsmiljø, og mener at inkludering og opplevelse av vekst og utvikling er sentralt i denne sammenhengen.

 

Hallagerbakken skole har forventninger til at elever, foresatte og ansatte tar samarbeidet om elevenes læring på alvor. Vi vil skape klasserom som støtter utvikling av elevenes tenkeferdigheter. Skolen er "ressursskole for tenking". Våre elever øves i å stille kritiske og kreative spørsmål som gjør skoledagen meningsfull og lærerik. Lærerne legger til rette for bruk av ulike tenkestrategier og refleksjon over egen læring.

 

Læring på skolen, en tenkende skole.

Hallagerbakken har høye ambisjoner.

Hvis vi skal nå målsettingen om 15-50-35 må våre elever jobbe hardere og mer systematisk. Derfor har skolens valgt følgende sentrale strategiske initiativ

  • Lærer og elever bruker ulike tenkeverktøy
  • Lærer initierer og etterspør elevenes tenkestrategier
  • Elevene aktiviseres i egen tenking og reflekterer over og vurderer  egen læring
  • Tenkevaner øves på så elevene blir mer effektive til å løse problemer og lære nytt
  • Systematisk bruk av tenkekart for å øke elevenes ordforråd og forståelse
  • APA brukes flere ganger pr uke for gi tenketid til den enkelte samt å øke mengden av læringssamtale mellom elevene

 

Hva mener elevene?

Elevundersøkelsen viser at våre elever opplever høy grad av støtte fra lærer og uttrykker tilfredshet med læringskulturen. Skolen setter seg ambisiøse mål og ønsker å utfordre elever til å lære mer. Årlig jobber elever på 7. trinn med prosjekt i naturfag. Skoleåret 2014 vant elevene Nysgjerrigper prisen for prosjektet "Hva avgjør hvor mye noe lukter".