Strategisk plan

Månefart 2017

Tenkeskole

Hallagerbakken skole utvikler seg mot å bli en tenkeskole. Våre elever skal "lære å lære", ved å tenke om læring og lære om tenking. Lærerne har en verktøykasse full av verktøy til bruk for å synliggjøre og bevisstgjøre elevenes egen tenking. Vi vil øke elevenes muligheter for å engasjere seg i egen læring ved å overvåke og vurdere hvor de er i sin læringsprosess. I dette arbeidet benytter vi oss av tenkekart, tenkenøkler, tenkehatter, tenkevaner. Sentralt i vurderingsarbeidet er Blooms reviderte taksonomi, som gir tilbakemelding på hvilket nivå elevene er på i sin tenking og anvendelse av kunnskap. Vårt mål er å utvikle selvstendige og kritisk og kreativt tenkende elever. Skolen er opptatt av at alle elever skal lære å lese, skrive og regne tidlig i skoleløpet. Ved bruk av "God leseutvikling" og "Alle teller" følger lærerne hver enkelt elevs
utvikling tett.

Skolen har valgt følgende sentrale strategiske initiativ

  • Lærer og elever bruker ulike tenkeverktøy
  • Lærer initierer og etterspør elevenes tenkestrategier
  • Elevene aktiviseres i egen tenking og reflekterer over og vurderer  egen læring
  • Tenkevaner øves på så elevene blir mer effektive til å løse problemer og lære nytt
  • Systematisk bruk av tenkekart for å øke elevenes ordforråd og forståelse
  • APA brukes flere ganger pr uke for gi tenketid til den enkelte samt å øke mengden av læringssamtale mellom elevene 

Hva mener elevene?

Elevundersøkelsen viser at våre elever opplever høy grad av støtte fra lærer og uttrykker tilfredshet med læringskulturen. Skolen setter seg ambisiøse mål og ønsker å utfordre elever til å lære mer. Årlig jobber elever på 7. trinn med prosjekt i naturfag. Skoleåret 2014 vant elevene Nysgjerrigper prisen for prosjektet "Hva avgjør hvor mye noe lukter".

Vi-kultur

På skolen er vi opptatt av å skape Vi-kultur, noe som gir et trygt, godt og inkluderende miljø for alle elever. Lærerne skal ha gode relasjoner til alle sine elevene, og vise omsorg for hvert enkelt barn. Alle elevers tilbakemeldinger på hvordan de har det på skolen må bli tatt på alvor. Vi har tro på at det er de små daglige
innsatsene som fører til et godt læringsmiljø. Skolens årshjul som bidrag til å skape vi-kultur viser dette. Skolen har et tett og godt samarbeid med foresatte gjennom FAU, våre inkluderingsagenter. FAU har utarbeidet en "Foreldretavle". Her beskriver de hvordan inkluderingsagenter kan bidra til skolens arbeid med å skape vikultur.

Sammen for læring

Hallagerbakken skole søker og etablerer samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i forbindelse med tenkesatsingen. Vi er ressursskole for tenking og er i nettverk med to andre Osloskoler. Tenkesatsingen fører også til samarbeid med skoler i utlandet innen organisasjonen Thinking school International.
I samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), har skolen startet prosjektet – "Bedre faglig samarbeid i ressursteam". Målet er økt kvalitet og tidlig innsats innenfor tilpasset opplæring.

 Hallagerbakken skole har forventninger til at elever, foresatte og ansatte tar samarbeidet om elevenes læring på alvor. Vi vil skape klasserom som støtter utvikling av elevenes tenkeferdigheter. Skolen er "ressursskole for tenking". Våre elever øves i å stille kritiske og kreative spørsmål som gjør skoledagen meningsfull og lærerik. Lærerne legger til rette for bruk av ulike tenkestrategier og refleksjon over egen læring

Hallagerbakken skoles visjon er "Sammen for læring". Skolen bruker "Lesson study" som metode for å øke kunnskapen om hvordan hver enkelt elev lærer best. Det får vi til ved å forske på egen praksis, som er satt i system. Skolens byomfattende spesialgruppe for barn med autismespekterforstyrrelser skal i tillegg utvikle en pedagogisk plattform slik at opplæringen får en klart uttalt og kommunisert profil.

Aktivitetsskolen (AKS)

Ved skolestart 2017 har både 1. og 2. trinn tilbud om gratis kjernetid. Målet med tiltaket er 100% deltagelse på AKS for disse elevene. Vi har gjort noen strukturelle endringer pr.01.01.17, som å øke fra en til to baser for å kunne møte den utvidede elevmassen som gratis kjernetid for 1.-4. trinn vil medføre i de kommende år.
Læringsstøttene aktiviteter for oss er å bruke ulike verktøy fra tenkeskolen i aktivitetene på AKS.

Personalet skal bli mer bevisst målet for den aktiviteten de er ansvarlig for, slik at verktøyene de bruker treffer målet.
Vi samarbeider tett med lærerne om temaer de jobber med på skolen. Dette implementerer vi i våre aktiviteter, så elevene får ulike innfallsvinkler til det samme temaet – helhetlig læring. Jevnlige møter mellom baseledere og lærerne på de ulike trinnene er nyttig i samarbeidet skole-AKS.