Handlingsplan mot mobbing

Skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd følger Opplæringslovens §9a, om Elevene sitt skolemiljø. 

 

Å være mobbet kan beskrives ved at:

 • Eleven blir gjentatte ganger ertet, kalt stygge ting, får nedsettende klengenavn, blir hånet, ydmyket, latterliggjort, skremt, nedverdiget, truet, gitt ordre, herset med, undertrykket el.l.
 • Eleven blir ledd av på en uvennlig og spottende måte.
 • Eleven er ofte alene og deltar ikke i noe fellesskap i friminuttene.
 • Eleven har ingen venn i elevgruppen.
 • Det sendes øyekast, lages grimaser og / eller gester.
 • Baksnakking.
 • Manipulasjon gjennom venner.
 • Det kommer stadige meldinger om at et barn blir utsatt for sårende bemerkninger.
 • Utestenging fra fellesskapet.
 • Eleven får ingen invitasjon til å delta verken i lek eller idrett.
 • Ingen snakker med eleven som systematisk blir oversett.
 • Kommer hjem med ødelagte eller istykkerrevne klær, ødelagte bøker, ødelagt ransel eller annet utstyr.
 • Har blåmerker, skader kutt og skrammer uten noen troverdig forklaring på hvordan de har oppstått.
 • Tar ikke med seg venner hjem og er sjelden hjemme hos skolekamerater eller på lekeplasser. Barnet isolerer seg.
 • Virker redd eller har motvilje mot å gå på skolen.
 • Skoleprestasjonene går ned.
 • Barnet knytter seg uvanlig sterkt til substitutter som for eksempel kosedyr.
 • Har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine og eller vondt i magen.
 • Har negativt selvbilde er ulykkelig og viser vedvarende tristhet.

 

Skjult mobbing kan beskrives ved at:

Mulige ytre tegn på at et barn blir mobbet:

 

Vi presiserer at tegnene kan ha helt andre årsaker enn mobbing, men vær obs. hvis du ser flere av disse endringene hos ditt barn / en elev.

Kilde: Mobbing , Håndbok for foreldre av Erling Roland(professor ved senter for adferdsforskning)

 

En typisk mobber vil ofte:

 • Erte, håne, bruke skjellsord, herse med, gjøre narr av, latterliggjøre, skubbe, sparke, slå og ødelegge andres eiendeler.
 • Velge seg ut elever som er usikre, fysisk svake og ikke har et sterkt utbygd nettverk.
 • En typisk jentemobber bruker ofte mindre synlige metoder og er mer utspekulerte i sin trakassering.
 • En jentemobber bruke gjerne intriger, rykter og manipulasjon som våpen.
 • Har sterk trang til å dominere og kontrollere sosialt samspill.
 • Hevde seg med makt og trusler.
 • Ha sterk trang til å få sin vilje.
 • Bli fort hissig /sint.
 • Være impulsiv og ha lav frustrasjonsterskel.
 • Ha vondt for å innordne seg regler og å tolerere hindringer og utsettelser.
 • Oftest fysisk sterk og flink i lek og sport.
 • Har lav grad av empati for andre og nekter å ta ansvar for sine handlinger.
 • Vi aksepterer ikke noen former for mobbing eller krenkende atferd
 • På skole har alle MOT til å være en god venn og til å ta alle med i leken.

 

Hallagerbakken skoles regler mot mobbing og krenkende atferd

Hallagerbakken skoles slagord mot mobbing

Mobbing det er ikke bra

Mobbing vil vi ikke ha

 

Skolens forebyggende tiltak mot mobbing

 • Felles MOT regler for skole og Aktivitetsskole
 • FAU (foreldreutvalget) involveres i det forebyggende arbeid mot mobbing og alle former for krenkende atferd (Årlig samarbeidsmøte med skolens lærere der temaet er hvordan foreldrene kan bidra i dette arbeidet)
 • Årlig trivselsundersøkelse som følges opp av handlingsplan for det enkelte trinn. I planen er det formulert klare mål for arbeide for det enkelte trinnt.
 • Smilepatrulje i storefri. Medelever er gode observatører og melder fra til inspiserende lærer hvis noen elever går alene i frikvarteret eller er lei seg.
 • Trivselsledere som igangsetter aktiviteter i alle storefrikvarter. Tilbudet gjelder 1.-4. trinn. Her er det åpent for alle.
 • Skolens elever har små frikvarter på ulike tider, der klassenes lærere følger med ut.
 • Fast uteteam i alle storefrikvarter, noe som sikrer lik praksis og god oversikt over hendelser ute.
 • Skolering av lærere i konflikthåndtering og forebyggende arbeid for å hindre mobbing og krenkende atferd .
 • Halvårlige drøftinger der temaet er" hvordan oppdage og avsløre mobbing og krenkende atferd".
 • Halvårlige møter der vi gjennomgår skolens rutiner for hvem gjør hva? når mobbing eller krenkende atferd oppdages.
 • Skolens lærere gir tydelig respons på atferd vi ønsker skal gjenta seg.
 • Sosial kompetanse står på dagsorden ukentlig og følges opp i den skriftlige vurderingen to ganger årlig.
 • Lærernes ansvar er tydeliggjort i skolens "Prosedyrer for arbeid med elevmiljø".
 • Alle skolens ansatte har plikt til å bidra til løsing av en mobbesituasjon hvis / når den oppstår.
 • Alle skolens ansatte har plikt til å stoppe alle former for krenkende atferd. Den krenkede skal ivaretas av kontaktlærer eller sosiallærer.
 • Ansatte og elever har ansvar for å melde fra om mobbing og andre former for krenkende atferd når de ser eller har mistanke om det. ( meldingen går i første omgang til kontaktlærer som evt. Søker bistand hos mobbeteam eller sosiallærer)
 • Alle ansatte på skolen plikter å ta barn på alvor. Det betyr at ingen barn skal avvises når det klages over mobbing, trakassering, utestenging eller krenkende atferd. Kan ikke situasjonen håndteres på stedet skal kontaktlærer (alternativt sosiallærer) kontaktes. Kontaktlærer følger saken videre og kommuniserer med foresatte.
 • Gjelder klagen en ansatt skal meldingen gå direkte til Rektor (Stedfortreder: Ass. rektor)
 • Har en ansatt misstanke men ikke synlige bevis for mobbing, skal en melding gå til sosiallærer (LINK) som følger opp saken.
 • Skolen oppfordrer foreldre til å melde fra til skolen om mobbing. Dette gjelder også om andres barn blir mobbet eller om voksenmiljøet er involvert.

 

Skolens tiltak ved påvist / mistanke om mobbing.

Mal som skal følges når krenkende atferd observeres.

Det er i hovedsak kontaktlærer som har ansvar for at denne prosedyren følges

 • Ved første gangs hendels loggføres hendelsen hos kontaktlærer.
 • Ved andre gangs hendelse medfører det melding hjem om krenkende atferd.
 • Ved tredje gangs hendelse må eleven ringe hjem og fortelle hva han/hun har gjort.
 • Hvis atferden fortsetter skal foresatte innkalles til møte med Sosiallærer.
 • Særlig alvorlige gjentagelser skal føre til møte med skolens ledelse.
 • Eleven som blir utsatt for krenkende atferd skal få støtte og oppmuntring fra lærers side, og vite at det blir reagert på den krenkende handlingen.

 

Mal for å løse mobbesaker

Det er alltid kontaktlærer som har ansvar for at denne malen følges. Der det er naturlig, kontaktes sosiallærer som følger saken opp i samarbeid med kontaktlærer

Kontaktlærer:

 • Sørger for at det igangsettes undersøkelse og observasjon for å skaffe informasjon.
 • Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som har blitt mobbet oftest underdriver.
 • Samtale med den som mobber. Snakk med èn om gangen hvis flere er involvert. Hensikten med samtalen er å gi beskjed om at mobbingen er
 • uakseptabel og må stoppe umiddelbart. Det skal inviteres til samarbeid for å få slutt på mobbingen, gjøres avtale om hva som skal skje, og sette opp ny samtale .
 • Samtale med mobbernes foresatte hver for seg. Dersom foreldrene ønsker det, kan det snakkes med flere samtidig. Ikke la foreldrene selv ordne opp i elevgruppen.
 • Enkeltvedtak. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak når det er oppdaget mobbing. Foreldre kan også be om at skolen gjør noe. Da  rektor fatte et enkeltvedtak.
 • Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er nødvendig. Sanksjonene skal dokumenteres.
 • Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Etter en tid bør det gjennomføres en samtale mellom den som ble plaget, og mobberen/mobberne. Dette skal ikke gjøres for tidlig. Det tar tid å komme over alvorlige krenkelser.
 • Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PPT eller andre ressurspersoner.
 • Mobberen fjernes straks fra offeret og bringes til kontoret. Sosiallærer kontaktes og følger saken. (Inspektør er stedfortreder) Foresatte til den mobbede kontaktes og orienteres om hendelsen og videre saksgang.

 

Ved særlig alvorlig akuttsituasjon:

( Herunder retten til enkeltvedtak §9a-3)

 • Kontoret henter kontaktlærer som tar hånd om offeret og kontakter foresatte.
 • Rektor informeres og foretar evt. omdisponering for undervisning, slik at kontaktlærer kan delta i den videre oppfølgingen.
 • Sosiallærer sørger for at det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid mellom hjem og skole(Kopi rektor).
 • Foresatte til mobber orienteres om hvilke tiltak skolen vil iverksette med hjemmel i skolens regler og rutiner
 • Personalvernhensyn fører til at offerets foresatte ikke kan få vite hvilke tiltak som iverksettes mot mobberen. Offerets rettigheter handler om å få vite hvilke tiltak skolen vil iverksette for offeret, slik at mobbingen opphører.

 

Elektronisk mobbing

Ved henvendelser fra elever/foresatte om hendelser, skal tiltak iverksettes av kontaktlærer.

 • Undersøke foranledning hvis mulig
 • Kontaktlærer innkaller mottaker og avsender med foresatte til møte. Nulltoleranse markeres.
 • Ved gjentagelse vil tilgang til e-post konto stenges i 14. dager.

 

Dette bør foresatte gjøre om de tror deres barn blir mobbet.

Får du mistanke om at ditt barn er mobbet, ta en samtale med barnet så fort som mulig. Ikke sjelden i mobbesaker er barn ofre for trusler og press og de ønsker tilsynelatende ikke at foreldrene og skolen skal involveres i saken, da de frykter represalier fra mobberen/e.

Vi ber dere alltid ta kontakt med skolen- også når barnet tilsynelatende ikke vil, da mobbesaker alltid må være de voksnes ansvar.

Det anbefales at foreldrene først kontakter barnets kontaktlærer. Kontaktlærer vil i samråd med foreldrene varsle sosiallærer og/eller skolens ledelse.

Når foreldre melder en mobbesak til skolen, har de rett til å få vite hvilke tiltak skolen vil igangsette for å få endret situasjonen for sitt barn, og de har rett til å be om å få saken behandlet som et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Det er Rektors plikt å sørge for at slik informasjon blir gitt.

 

Definisjon!

 

Definisjon på Mobbing

Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.

 

Definisjon på krenkende atferd

Krenkende atferd er enkeltstående ord eller handlinger som rammer en medelev fysisk eller psykisk.

Drawing of a city