Hvem blir læreren til mitt barn neste skoleår ?

Mange ulike forhold kan påvirke resultatet for hvilke lærere som arbeider på de ulike trinnene fra år til år. Vi søker å få færrest mulig endringer, selv om det noen ganger blir flere rokkeringer på hele skolen sett under ett. Dette er noen av hensynene som påvirker sammensetningen av trinn:

 

  • Som ledelse, har vi plikt på oss til å etterstrebe fagkompetanse på alle trinn og i alle fag. 30 studiepoeng er det formelle kravet for å undervise på barnetrinnet. I norsk skole er ikke dette målet nådd enda, men så langt det er mulig må vi forsøke å oppfylle det.
  • En klar prioritering fra skolens side er at hvert trinn skal ha minst en lærer med kompetanse i kjernefagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag.
  • Lærerutdanningen er nå slik at en lærer utdanner seg for 5.-10 trinn, 1.-7. trinn eller som førskolelærer med tillegg i begynneropplæring. Den utdanningen gir mulighet til undervisning på 1.-4. trinn.
  • Kravet om 30 studiepoeng har ført til at det hvert år er lærere som tar videreutdanning med støtte av staten. Det betyr et nedslag i undervisning på 37,5%.  Et nedslag i undervisning kan få konsekvenser for hvor denne læreren kan jobbe i studieåret. Trinnene må sikres rett antall undervisningstimer.
  • Skolen ønsker at en lærer i hovedsak underviser på et trinn, og ikke blir spredd på mange.
  • Enkelte år ser vi at noen lærerteam vil profitere på endringer for å få til et optimalt samarbeid.
  • Stabilitet på lærerteamet og for elevene er et forhold som er med i vurderingen.

 

Brev til hjemmene går ut i månedsskifte mai – juni. Du kan også finne dem her når de blir publisert.

 

Merete Mohn

Rektor

Oversikt over lærere på trinn