Handlingsplan mot mobbing

Mann sammen med gutt.

Skolens Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd følger Opplæringslovens §9a, om Elevene sitt skolemiljø. 

 

nullmobbing.no kan du lese råd fra utdanningsetaten om mobbing. Her kan du også melde ifra om mobbing. Ta kontakt med skolen om du mistenker mobbing ved skolen.

 

Å være mobbet kan beskrives ved at:

 • Eleven blir gjentatte ganger ertet, kalt stygge ting, får nedsettende klengenavn, blir hånet, ydmyket, latterliggjort, skremt, nedverdiget, truet, gitt ordre, herset med, undertrykket el.l.
 • Eleven blir ledd av på en uvennlig og spottende måte.
 • Eleven er ofte alene og deltar ikke i noe fellesskap i friminuttene.
 • Eleven har ingen venn i elevgruppen.

 

Skjult mobbing kan beskrives ved at:

 • Det sendes øyekast, lages grimaser og / eller gester.
 • Baksnakking.
 • Manipulasjon gjennom venner.
 • Det kommer stadige meldinger om at et barn blir utsatt for sårende bemerkninger.
 • Utestenging fra fellesskapet.
 • Eleven får ingen invitasjon til å delta verken i lek eller idrett.
 • Ingen snakker med eleven som systematisk blir oversett.

 

Mulige ytre tegn på at et barn blir mobbet:

 • Kommer hjem med ødelagte eller istykkerrevne klær, ødelagte bøker, ødelagt ransel eller annet utstyr.
 • Har blåmerker, skader kutt og skrammer uten noen troverdig forklaring på hvordan de har oppstått.
 • Tar ikke med seg venner hjem og er sjelden hjemme hos skolekamerater eller på lekeplasser. Barnet isolerer seg.
 • Virker redd eller har motvilje mot å gå på skolen.
 • Skoleprestasjonene går ned.
 • Barnet knytter seg uvanlig sterkt til substitutter som for eksempel kosedyr.
 • Har ofte dårlig appetitt, gjentatt hodepine og eller vondt i magen.
 • Har negativt selvbilde er ulykkelig og viser vedvarende tristhet.

 

En typisk mobber vil ofte:

 • Erte, håne, bruke skjellsord, herse med, gjøre narr av, latterliggjøre, skubbe, sparke, slå og ødelegge andres eiendeler.
 • Velge seg ut elever som er usikre, fysisk svake og ikke har et sterkt utbygd nettverk.
 • En typisk jentemobber bruker ofte mindre synlige metoder og er mer utspekulerte i sin trakassering.
 • En jentemobber bruke gjerne intriger, rykter og manipulasjon som våpen.
 • Har sterk trang til å dominere og kontrollere sosialt samspill.
 • Hevde seg med makt og trusler.
 • Ha sterk trang til å få sin vilje.
 • Bli fort hissig /sint.
 • Være impulsiv og ha lav frustrasjonsterskel.
 • Ha vondt for å innordne seg regler og å tolerere hindringer og utsettelser.
 • Oftest fysisk sterk og flink i lek og sport.
 • Har lav grad av empati for andre og nekter å ta ansvar for sine handlinger.

 

Vi presiserer at tegnene kan ha helt andre årsaker enn mobbing, men vær obs. hvis du ser flere av disse endringene hos ditt barn / en elev.

Kilde: Mobbing , Håndbok for foreldre av Erling Roland (professor ved senter for adferdsforskning)

 

Hallagerbakken skoles mål og regler mot mobbing og krenkende atferd

MÅL:

Elevene skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser.

Aktivitetsmål:

Alle ansatte skal ta elevenes subjektive opplevelse på alvor og handle slik at elevene opplever seg hørt og forstått.

Hallagerbakken skoles slagord mot mobbing

Mobbing det er ikke bra

Mobbing vil vi ikke ha

 

Skolens forebyggende tiltak mot mobbing

Ansvar: Alle lærere

 • Skolens lærere gir tydelig respons på atferd vi ønsker skal gjenta seg. 

 Ansvar: kontaktlærer

 • Elevplakaten utarbeidet av elevråd. Følges opp og "minnes" på daglig.
 • Elevsamtaler for å komme tettere inn på enkeltelevers opplevelse av elevmiljøet på trinnet.

Ansvar: Teamet

 • Skolens elever har små frikvarter på ulike tider, der klassenes lærere følger med ut.
 • Årlig trivselsundersøkelse som følges opp av handlingsplan for det enkelte trinn. I planen er det formulert klare mål for arbeide for det enkelte trinn.
 • Sosial kompetanse uttrykt gjennom tenkevaner brukes i kommunikasjonen med elevene ukentlig.

Ansvar: Storteam

 • Halvårlige drøftinger på storteam, med fokus på rutiner for forebygging, avdekking og oppfølging av mobbing og krenkende atferd.

Ansvar: Miljøgruppelærer

 • Smilepatrulje i storefri. Medelever er gode observatører og melder fra til inspiserende lærer hvis noen elever går alene i frikvarteret eller er lei seg.
 • Trivselsledere som igangsetter aktiviteter i alle storefrikvarter. Tilbudet gjelder 1.-4. trinn. Her er det åpent for alle. 
 • Årshjul som bygger Vi-kultur. 

Ansvar: Sosiallærer

 • Fast uteteam i alle storefrikvarter med egen instruks for aktivitetsplikt og rutiner. 

Ansvar: ressursteam

 • PPT gir skolering på systemnivå når det er felles atferdsutfordringer.

Ansvar: Ledelsen

 • Skolering av lærere i konflikthåndtering og forebyggende arbeid for å hindre mobbing og krenkende atferd. Webster Stratton. 

Ansvar: Fau representanter

 • FAU (foreldreutvalget) involveres i det forebyggende arbeid mot mobbing og alle former for krenkende atferd (Årlig samarbeidsmøte med skolens lærere der temaet er hvordan foreldrene kan bidra i dette arbeidet)
 • Foreldreplakaten er en aktiv del i det forebyggende arbeidet.

Ansvar: Amu ansvarlig/sosiallærer

 • Handlingsplan for Inkluderingsagentene. 
 • Skolemiljøutvalg med møter 4 ganger pr. år. Fokus på elevmiljø

 

Skolens tiltak ved påvist / mistanke om mobbing

 • Alle skolens ansatte har plikt til å bidra til løsing av en mobbesituasjon hvis/når den oppstår.
 • Ansatte har aktivitetsplikt når det gjelder forebygging, avdekking eller oppfølging av krenkelser og mobbing. Ingen skal gå forbi en situasjon der en elev blir utsatt for dette, men handle. Ingen barn skal avvises når det klages over mobbing eller krenkelser. Hjemmet til den som krenker skal ringes. Kontaktlærer skal orienteres om hendelsen og ivareta den krenkede. Sosiallærer kan kontaktes om kontaktlærer ikke er tilgjengelig.
 • Halvårlige drøftinger på storteam for å ha en felles forståelse av krenkelser/ mobbing. Evt. kursing fra eksterne. Ansvar: Plangruppa
 • Gjelder klagen en ansatt skal meldingen gå direkte til Rektor (Stedfortreder: Ass. rektor)
 • Har en ansatt misstanke men ikke synlige bevis for mobbing, skal en melding gå til kontaktlærer som følger opp saken.
 • Skolen oppfordrer foreldre til å melde fra til skolen om mobbing. Dette gjelder også om andres barn blir mobbet eller om voksenmiljøet er involvert.
 • Foresatte kan søke støtte//bistand hos sin foreldrekontakt i FAU, hvis behov.

 

Mal som skal følges når krenkende atferd observeres

Det er i hovedsak kontaktlærer som har ansvar for at denne prosedyren følges

 • Ved første gangs hendels loggføres hendelsen hos kontaktlærer og foresatte orienteres pr. telefon.
 • Ved tandre gangs hendelse må eleven ringe hjem og fortelle hva han/hun har gjort.
 • Hvis atferden fortsetter skal foresatte innkalles til møte med kontaktlærer og Sosiallærer.
 • Særlig alvorlige gjentagelser skal føre til møte med skolens ledelse.
 • Eleven som blir utsatt for krenkende atferd skal få støtte og oppmuntring fra lærers side, og vite at det blir reagert på den krenkende handlingen.


Mal for å løse mobbesaker

Det er alltid kontaktlærer som har ansvar for at denne malen følges. Der det er naturlig, kontaktes sosiallærer som følger saken opp i samarbeid med kontaktlærer.

 • Samtaler med den som er blitt plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som har blitt mobbet oftest underdriver. Orientere sosiallærer. Ansvar : Kontaktlærer
 • Inkludere foresatte til mobber og offer så fort som mulig. Ansvar: Kontaktlærer (sosiallærer med på møtene)
 • Fatte enkeltvedtak §9a-3 ledd. Ansvar: Sosiallærer
 • Sett inn sanksjoner overfor mobbere dersom det er nødvendig. Sanksjonene skal dokumenteres. Ansvar: Sosiallærer
 • Mobbesituasjonen følges inntil den opphører helt. Alle skal kunne gå på skolen sammen og oppleve sosial tilhørighet og trygghet. Søk råd og hjelp om nødvendig. Bruk tilgjengelig ekspertise, PPT eller andre ressurspersoner. Ansvar : Kontaktlærer / sosiallærer

 

Ved særlig alvorlig akuttsituasjon

 • Mobberen fjernes straks fra offeret og bringes til kontoret. Sosiallærer kontaktes og følger saken. (Inspektør er stedfortreder) Foresatte til den mobbede kontaktes og orienteres om hendelsen og videre saksgang.
 • ( Herunder retten til enkeltvedtak §9a-3)
 • Kontoret henter kontaktlærer som tar hånd om offeret og kontakter foresatte.
 • Rektor informeres og foretar evt. omdisponering for undervisning, slik at kontaktlærer kan delta i den videre oppfølgingen.
 • Sosiallærer sørger for at det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid mellom hjem og skole (Kopi rektor).
 • Foresatte til mobber orienteres om hvilke tiltak skolen vil iverksette med hjemmel i skolens regler og rutiner
 • Personalvernhensyn fører til at offerets foresatte ikke kan få vite hvilke tiltak som iverksettes mot mobberen. Offerets rettigheter handler om å få vite hvilke tiltak skolen vil iverksette for offeret, slik at mobbingen opphører.

 

Elektronisk mobbing

Ved henvendelser fra elever/foresatte om hendelser, skal tiltak iverksettes av kontaktlærer.

 • Undersøke foranledning hvis mulig
 • Kontaktlærer innkaller mottaker og avsender med foresatte til møte. Nulltolleranse markeres.
 • Ved gjentagelse vil tilgang til e-post konto stenges i 14. dager.

 

Dette bør foresatte gjøre om de tror deres barn blir mobbet

 1. Får du mistanke om at ditt barn er mobbet, ta en samtale med barnet så fort som mulig. Ikke sjelden i mobbesaker er barn ofre for trusler og press og de ønsker tilsynelatende ikke at foreldrene og skolen skal involveres i saken, da de frykter represalier fra mobberen/e.
 2. Vi ber dere alltid ta kontakt med skolen- også når barnet tilsynelatende ikke vil, da mobbesaker alltid må være de voksnes ansvar.
 3. Det anbefales at foreldrene først kontakter barnets kontaktlærer. Kontaktlærer vil i samråd med foreldrene varsle sosiallærer og/eller skolens ledelse.

Definisjoner!

Definisjon på Mobbing

Mobbing er fysiske eller sosiale negative handlinger, som utføres gjentatte ganger over tid av en person eller flere sammen, og som rettes mot en som ikke kan forsvare seg i den aktuelle situasjonen.

 

Definisjon på krenkende atferd

Krenkende atferd er enkeltstående ord eller handlinger som rammer en medelev fysisk eller psykisk.

Drawing of a city